Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Το Γυμνάσιο Δαδίου


Τον Αύγουστο του 1921, ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Δαδίου και λειτούργησε το σχολικό έτος 1921-1922 με το Β.Δ. επί υπουργού των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως  Θ. Ζαΐμη. Η διατύπωση του διατάγματος έχει ως εξής: «Ιδρύεται πλήρες τετρατάξιον γυμνάσιον εν Δαδίω, υπό τον όρον η κοινότης Δαδίου α) να εξεύρη και παράσχη και συντηρή και εις το μέλλον, ίδία αυτής δαπάνη, το δια το ιδρυόμενον αυτόθι γυμνάσιον αναγκαιούν κατάλληλον διδακτήριον, εγκριθησόμενον, ως τοιούτον υπό του οικείου Ύγειονομικού Επιθεωρητού και του Γενικού Επιθεωρητού της Β΄ εκπαιδευτικής περιφέρειας, και β) να εφοδιάση αυτό ιδία αυτής δαπάνη με τα αναγκαιούντα σχολικά έπιπλα και σκεύη». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου