Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Η Ελάτεια στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13

 
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1912-1913) είχε για την Ελλάδα μικρές απώλειες αλλά μεγάλα εδαφικά κέρδη, ώστε να διπλασιάσει την έκτασή της. Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1913) υπήρξε περισσότερο φονικός και καταστροφικός και ξεκίνησε αμέσως μετά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.
Οι νίκες του Ελληνικού Στρατού στα εδάφη της Μακεδονίας προξένησαν μεγάλη χαρά στους κατοίκους της Ελατείας. Οι περισσότεροι στρατιώτες της κωμοπόλεως της Ελατείας ήταν τοποθετημένοι στην Μεραρχία, που διέτρεξε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και έλαβε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες, στο Κιλκίς, στη Δοϊράνη, στη Στρώμνιτσα κ.ά. Επίσης στρατιώτες από την Ελάτεια είχαν τοποθετηθεί και στο 8ο Τάγμα των Ευζώνων, που άλωσε τον λόφο 605. 
Ο ανταποκριτής της εφημερίδος ΣΚΡΙΠ από την Ελάτεια Γ. Χέβας, τον Οκτώβριο του 1913, μας πληροφορεί για τον ηρωισμό και το απαράμιλλο φρόνημα του στρατού κατά τους βαλκανικούς πολέμους, καθώς και για τους πεσόντες και τραυματισθέντες των βαλκανικών πολέμων από την κωμόπολη της Ελατείας: «Ο Δήμος Ελατείας, ού το όνομα θα λάβη σεβαστήν εν τη ιστορία θέσιν, ένεκεν των μεγάλων θυσιών και της ανδρείας των τέκνων του, ποτίσας τα αχανή Μακεδονικά και Ηπειρωτικά εδάφη δια του τιμίου αίματος των τέκνων του, εκεί όπου ο μυκηθμός των τηλεβόλων και ο συνεχής κρότος των μυδραλιοφόρων καθιστώσι τον θάνατον γλυκύν, υπέφερε την στέρησιν των προσφιλεστάτων του αντικειμένων αγογγύστως, γνωρίζων ότι εφονεύθησαν αφού πρώτον ειργάσθησαν με όλην την δύναμίν των και την ακαταδάμαστον ανδρείαν των υπέρ της μεγαλύνσεως και ευρύνσεως των ορίων της Ελλάδος.

Τα τέκνα της Ελατείας, άνευ υπερβολών απ’ αρχής των δύο πολέμων μέχρι τέλους εφάνησαν ηρωϊκά, ακμαία, αποφασιστικώτατα. Εντεύθεν όθεν εξάγεται και ο μέγας αριθμός των φονευθέντων και τραυματισθέντων. Διότι είνε γνωστόν ότι εκ του Δήμου Ελατείας είνε οπλίται περί τους 320, εφονεύθησαν δε και ετραυματίσθησαν περί τους 132. Απέναντι λοιπόν του ολικού αριθμού των οπλιτών ο αριθμός των φονευθέντων και τραυματισθέντων είνε όντως μέγας και καταπληκτικός, τούτο δε είνε τρανωτάτη απόδειξις ότι οι άνδρες της Ελατείας εφάνησαν ήρωες και άξιοι απόγονοι των εν Βασιλικοίς Τουρκομάχων. Ο κατάλογος των φονευθέντων και τραυματισθέντων εις αμφοτέρους τους ιερούς ημών πολέμους είνε ο εξής:
Φονευθέντες: Λουκάς Δ. Παπαλουκάς (Λοχαγός), Νικόλαος Δενδρουλάκης, Γρηγόριος Σταύρου, Αριστ. Ηλιόπουλος, Πέτρος Καμάρας, Δημήτριος Κατσούλας, Γεώργιος Λουκαδάκος (πεσών στη Νιγρίτα), Θ. Παπανικολάου, Δημήτριος Παναγιώτη Δουβάρας, Η. Καρδάρας. Ο Λοχαγός Λουκάς Παπαλουκάς εφονεύθη δι’ εχθρικής οβίδος καθ’ ήν στιγμήν εφώρμα εναντίον των εχθρών ηγούμενος τάγματος. Τραυματισθέντες: 40 άνδρες εκ Δραχμανίου».
Ο Λοχαγός Παπαλουκάς Λουκάς γεννήθηκε στο Δραχμάνι το 1862. Αποστρατεύθηκε το 1911. Στον πόλεμο του 1912 ανακλήθηκε από την αποστρατεία και φονεύθηκε πολεμώντας στη Μακεδονία στις 27 Ιουνίου 1913

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου