Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

"Εν καιρώ δε της μεγάλης επαναστάσεως δεν υπήρξε Δαδιώτης δυνάμενος να φέρη όπλα, όστις δεν ηγωνίσθη παρά το πλευρόν του Αθ. Διάκου, του Οδυσσέως Ανδρούτσου και άλλων αρχηγών του 1821. Σας αναφέρω κατ’ οικογενείας τα κυριώτερα αυτών ονόματα των Στρογγυλαίων, Φλωραίων, Ματσουκαίων, Γιαχαράδων, Ζυγουραίων, Τσουτσαίων, Αυγεριναίων, Οικονομαίων, Κονταίων, Κουσουλαίων και Τσουλακαίων. Πάντες όμως αυτοί μετά το πέρας του ιερού αγώνος επανακάμψαντες εις τας εστίας των επανέλαβον τας ειρηνικάς των εργασίας ως γεωργοί και κτηνοτρόφοι, διότι το Δαδίον υπήρξεν ανέκαθεν κεφαλοχώριον έχον απεράντους καλλιεργησίμους και βοσκησίμους εκτάσεις".  

Αθανάσιος Ευταξίας, Μάιος 1930

Απόσπασμα από το νέο επετειακό βιβλίο του Δημ. Βασιλείου 

υπό τον τίτλο:

1821-1822

Τα σημαντικότερα γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή του Δαδίου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου